The Shining Recut

The Shining recut as a romantic comedy.

The Shining Recut